VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti C50K4 s.r.o., so sídlom Pódafa 173, Povoda 92901, IČO: 52682331, DIČ: 2121111894, IČDPH: SK2121111894

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 45463/ T, e-mail: info@konvertujem.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho. 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového stránky  www.konvertujem.sk a aplikácie app.konvertujem.sk. Aplikáciu app.konvertujem.sk, ktorá ponúka služby poskytované predávajúcim ďalej nazývame “aplikácia” alebo “internetový obchod”.  

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom aplikácie predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).

Používaním aplikácie a potvrdením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre ochranu spotrebiteľov, sekcia internetový obchod.

  1. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, cez používateľské rozhranie obchodu. Pod pojmom objednávka sa myslí použitie spoplatnených služieb v internetovom obchode. Objednávka sa otvára vždy 1. deň aktuálneho mesiaca, a uzatvára sa vždy k poslednému dňu aktuálneho mesiaca, za ktoré obdobie sa automaticky sčíta počet použitých spoplatnených služieb.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

 2.3. Po prvom použití spoplatnenej služby v internetovom obchode bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Po úspešnom vykonaní spoplatnenej služby sa výsledok služby stiahne ako súbor na osobný počítač kupujúceho. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Stiahnutím výsledku spoplatnenej služby kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny uvedenej v sumárnej faktúre po poslednom dni aktuálneho mesiaca.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Keďže ide o elektronické služby s výsledkom v reálnom čase, dodanie výsledku služby je ihneď po použití služby.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov. Platná cena služby je vždy dostupná na internetovej stránke www.konvertujem.sk v sekcii Cenník.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať súbor s výsledkom spoplatnenej služby použitím danej služby.

5.2. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.3. Nebezpečenstvo škody na súbore s výsledkom spoplatnenej služby prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii služby, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu so súborom s výsledkom spoplatnených služieb na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať čestné prehlásenie, že súbor s výsledkom spoplatnených služieb nebol zduplikovaný, uschovaný iným spôsobom alebo použitý hocijakým iným spôsobom kupujúcim.

6.2. Súčasťou odstúpenia od zmluvy je výmaz všetkých účtov, ktoré kupujúci vytvoril, v aplikácii predávajúceho.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) spoplatenená služba nie je ďalej dostupná

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Na elektronické súbory s výsledkom spoplatnenej služby sa neposkytuje záruka.

7.2. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

8.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu app.konvertujem.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe. 

8.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@konvertujem.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.10. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). 

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk